Governance Code

Ook een zorg voor uw bedrijf.

Governance Code

De Governance Code dient te worden opgevat als een samenbundeling van breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Deze code is niet vrijblijvend.

Per 1 januari 2022 is de Governance Code gewijzigd.

De Governance Code 2017 is in eerste instantie samengesteld voor de leden van de aangesloten Brancheorganisaties van BOZ. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en in toenemende mate gemeentes, verwachten echter van al hun leveranciers dat zij functioneren conform de Governance Code. Beschouw deze Code dus maar als een verplichting voor iedereen.

Per 01-01-2022 is de Governance Code vernieuwd, omdat er sinds 2017 meerdere wetgevingen zijn gewijzigd of ingevoerd. De vorige Governance Code had daardoor aan waarde verloren. De grootste wijzigingen zitten hem in de toevoeging en/of aanscherping van:

  1. Wbtr – Wet bestuur, toezicht en rechtspersonen. Deze wet zorgt met name, dat belangenverstrengeling wordt voorkomen en dat bestuurders en toezichthouders hier verantwoord en transparant mee omgaan.
  2. Wmcz – Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Bij deze wet is vastgelegd dat besluitvorming, beeld- en oordeelsvorming door besturen moeten worden getoetst door toezichthouders en medezeggenschapsorganen binnen elke zorginstelling.
  3. Wtza – Wet toetreding zorgaanbieders. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal regels voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht.

Kort samengevat bestaat de Governance Code uit een 7-tal principes, die borging geven voor het goed functioneren van de organisatie door de raad van bestuur, de toezichthouders (RvC, of RvT), de ondernemingsraad, de cliëntenraad en aansluitend – en dat is, sinds 2017, nieuw – “de beleidsbepalers (o.a. directie, HRM) en de hoger opgeleide beroepsprofessionals (o.a. verpleegkundigen).

Voor kleinere zorgleveranciers gelden nog wel een aantal nuanceringen, waardoor de Governance Code met enige aanpassingen wel toepasbaar is en voor u overzichtelijk blijft. Wij helpen u daar graag bij.

Met deze Governance Code is het van belang om te weten of uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen. We helpen u en denken met u mee. O.a. met een nulmeting, waarmee duidelijk wordt of uw organisatie voldoet aan de uitgangspunten. En ook met het wegnemen van hiaten binnen uw organisatie op elk gewenst niveau. Van toezicht houden tot communicatie en uitvoering binnen uw organisatie.

Klik hier om de Governance Code 2022 gratis te downloaden.

Hulp nodig? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak en/of offerte: 0592 201268 of mail ons.

ZAM Ontzorgt

Wij helpen u graag!

Ook uw organisatie moet aan de Governance Code voldoen, ook al zijn er een aantal uitzonderingen. Wij helpen u een praktische invulling hieraan te geven en te borgen, zodat de Code voor u en uw organisatie kan werken, zonder het als een belasting te moeten ervaren.

Wij begeleiden u graag naar een werkende Governance Code.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug