Algemene voorwaarden voor consultants

ZAM houdt van transparantie. Daarom voeren wij heldere voorwaarden in begrijpelijke taal.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANTS ZORG ASSIST MANAGEMENT BV

Artikel 1 Onderwerp

1.1 Zorg Assist Management BV (ZAM) verstrekt de Consultant een opdracht en de Consultant aanvaardt van ZAM de opdracht tot het uitvoeren van de in de overeenkomst vermelde werkzaamheden bij de Opdrachtgever van ZAM.

1.2 Consultant verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg uit te voeren.

Artikel 2 Veiligheid

2.1 Consultant houdt zich aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van de Opdrachtgever op het gebied van veiligheid.

Artikel 3 Geheimhouding

3.1 Consultant verbindt zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de overeenkomst, verstrekte gegevens door opdrachtgever.

Artikel 4 Rechten van industrieel of intellectueel eigendom

4.1 Indien de door Consultant verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteurs- rechten of rechten van industrieel en/of intellectueel eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal Consultant die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan de Opdrachtgever overdragen. E.e.a. nadat Opdrachtgever alle aan ZAM verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van ZAM haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

Artikel 5 Prijzen en facturen

5.1 Voor de verrichte werkzaamheden zal ZAM volgens navolgende bepalingen een vergoeding betalen.

5.2 De werkzaamheden zullen  worden  doorberekend tegen (1) een vastgestelde totaalprijs, of (2) tegen een dagtarief, of (3) tegen een uurtarief, zoals in de overeen- komst is vastgelegd. In het geval de overeenkomst gebaseerd is op het dagtarief, zal bij werkzaamheden op een gedeelte van de dag steeds minimaal een halve dag in rekening worden gebracht. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten vergoeding en btw.

5.3 In de overeenkomst eventueel genoemde variabele kosten, zullen op basis van nacalculatie achteraf worden doorbelast.

5.4 Reiskosten en reistijden, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst door een medewerker van ZAM worden gemaakt, zijn op basis van nacalculatie in reistijden voor rekening van de Zulks volgens onze opgaaf in de overeenkomst.

5.5 Tarieven, zoals vermeld in de overeen- komst kunnen door ZAM ten hoogste eenmaal per zes maanden worden aan- ZAM verplicht zich tariefswijzigingen minimaal een maand voor ingangsdatum in te laten gaan.

5.6 Consultant factureert werkzaamheden per ZAM zal de opdrachtgever, aan de hand van de verrichte werkzaamheden, opgave doen van de in die periode aan de opdracht bestede uren. In voorkomende gevallen is ZAM gerechtigd hiervan af te wijken.

5.7 Indien ZAM en/of Opdrachtgever niet akkoord is met de declaratie, zal ZAM, binnen vijf werkdagen na ontvangst, schriftelijk de factuur retourneren met opgaaf van redenen

5.8 ZAM hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, onder het voorbehoud van betaling van de factuur door Opdrachtgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 ZAM handelt conform de afgesproken werkzaamheden in de overeenkomst en sluit enige aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs-, of gevolgschade uit.

Artikel 7 Duur en beëindiging

7.1 De overeenkomst duurt voort tot aan de aan in de overeenkomst genoemde datum of tot de uitvoering van de omschreven werkzaamheden zijn afgerond.

7.2 Zij kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
A: de andere partij of de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd,
B: een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij of de Opdrachtgever is ingediend, of
C: de andere partij of Opdrachtgever enige bepaling van deze overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen

14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.

7.3 De overeenkomst kan voorts door de Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van tenminste dertig dagen worden opgezegd tegen de datum per welke ZAM een nieuwe tarievenlijst van toepassing.

Artikel 8 Gehele overeenkomst

8.1 De overeenkomst treedt in de plaats van alle, omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen, gemaakte afspraken.

8.2 wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

8.3 op alle verbintenissen tussen ZAM en de Consultant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Concurrentiebepalingen

9.1 Consultant treedt niet in dienst van de Opdrachtgever in de periode van de uitvoering van de opdracht en tot 12 maanden na einddatum van de opdracht.

9.2 Indien Consultant gedurende de in lid 1 genoemde termijn wel in dienst wenst te treden bij Opdrachtgevernemen, zal hij hiervoor een schadeloosstelling aan ZAM betalen ter waarde van 100 gewerkte uren op basis van het laatst gedeclareerde uurtarief.

Artikel 10 Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

10.1 Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

10.2 ZAM is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

10.3 Partijen komen overeen, dat geschillen in goed overleg worden opgelost. Indien door partijen geen vergelijk wordt bereikt, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Groningen.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug