Privacy verklaring

ZAM houdt van transparantie. Daarom voeren wij heldere voorwaarden in begrijpelijke taal.

PRIVACY VERKLARING ZORG ASSIST MANAGEMENT BV

 

Zorg Assist Management behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zorg Assist Management draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Zorg Assist Management streeft er naar om de privacy van haar bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.

Waarvoor verwerkt Zorg Assist Management uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Zorg Assist Management verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Zorg Assist Management;
 5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 6. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Zorg Assist Management;
 8. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 10. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Zorg Assist Management deze persoonsgegevens verwerken?

Zorg Assist Management mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Zorg Assist Management of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Zorg Assist Management kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Zorg Assist Management;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Zorg Assist Management heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Zorg Assist Management verrichten. Zo maakt Zorg Assist Management gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die de medewerkers administratie uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Zorg Assist Management te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Zorg Assist Management als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Zorg Assist Management te sluiten en/of diensten af te nemen.

Geeft Zorg Assist Management gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Zorg Assist Management gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Zorg Assist Management maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Zorg Assist Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

Hoe beveiligt Zorg Assist Management uw persoonsgegevens?

Zorg Assist Management heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Zorg Assist Management toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.
Zorg Assist Management verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Zorg Assist Management verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Zorg Assist Management verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Zorg Assist Management de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
• In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
• Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
• Indien Zorg Assist Management de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
• In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Zorg Assist Management verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Zorg Assist Management kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Zorg Assist Management om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Zorg Assist Management aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Zorg Assist Management zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Zorg Assist Management aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Zorg Assist Management een Functionaris Gegevensbescherming?

Zorg Assist Management heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Zorg Assist Management?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Zorg Assist Management dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Zorg Assist Management kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Zorg Assist Management. Zorg Assist Management adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Zorg Assist Management vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Zorg Assist Management op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg Assist Management kunt u contact opnemen met:
Zorg Assist Management
Yvonne van Dijk
0592-201268 of yvandijk@zorgassistmanagement.nl

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Zorg Assist Management

In het kader van onze online dienstverlening legt Zorg Assist Management gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Zorg Assist Management daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website www.zorgassistmanagement.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Zorg Assist Management haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van de website van Zorg Assist Management kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Zorg Assist Management en andere websites

Op de website van Zorg Assist Management treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Zorg Assist Management kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug