Thuiszorg, jeugd en geboortezorg hoog op de agenda bij de IGJ

door | 16-01-23 | Kwaliteit, Nieuws, Toezicht, Zorg algemeen

De kwaliteit van persoonsgerichte zorg is het eerste thema in het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarmee richt de inspectie zich onder meer op de samenwerking in de geboortezorg, de zorg voor ouderen in de thuissituatie en de hervormingen in de jeugdzorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft deze week haar Werkplan voor het jaar 2023 bekendgemaakt. Hierin laat de inspectie onder meer weten waar het toezicht zich op zal focussen. Het Werkplan 2023 is het laatste binnen het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Het Werkplan is ook de basis voor afspraken met het ministerie van VWS. Minister Kuipers stuurde het plan deze week ook naar de Tweede Kamer.

‘Het toezichtveld wordt groter en ingewikkelder’, laat de IGJ weten. ‘De Inspectie moet daarom slimmer omgaan met haar mogelijkheden en middelen. En kiezen voor thema’s en activiteiten die het meest bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp. Veel actuele toezichtthema’s vroegen al in 2022 de nodige aandacht en hebben nog steeds impact. Denk aan zorg voor asielzoekers, jeugdzorg, integere bedrijfsvoering in de zorg, infectiebestrijding, dwang in de zorg, suïcidepreventie, geneesmiddelentekorten, illegale geneesmiddelen, effectiviteit en veiligheid van medische hulpmiddelen en het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Samenwerking

In het Werkplan 2023 heeft de inspectie vier thema’s uitgelicht. Het eerste thema is de kwaliteit van persoonsgerichte zorg: zorg afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Gericht op kwaliteit van leven. Het IGJ-toezicht richt zich vooral op de samenwerking tussen zorgaanbieders. ‘Te denken valt bijvoorbeeld aan de oprichting of intensivering van Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en de Zorg Coördinatie Centra (ZCC’s). Denk ook aan de rol van huisartsen en de samenwerking in de jeugdketen. Intern en met Toezicht Sociaal Domein (TSD) geven we hier verder vorm aan. De IGJ stimuleert deze vormen van samenwerking en ziet toe dat de samenwerking bijdraagt aan veilige en kwalitatief goede zorg.’

Personeelstekort

Personeelstekorten is het tweede thema. Er zijn niet altijd genoeg medewerkers of ze hebben niet allemaal de juiste kennis en ervaring, stelt de inspectie. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg en voor het welzijn van de zorg- en hulpverleners zelf. Dit speelt in meer of mindere mate in alle sectoren. De IGJ ziet hierin een signalerende en agenderende rol voor zichzelf. ‘In de gehandicaptenzorg, maar ook in andere sectoren zoals bij de huisartsen, de wijkverpleging en in de jeugdzorg, wordt het arbeidsmarktvraagstuk steeds duidelijker merkbaar. Aanbieders willen onder meer nagaan of het anders organiseren van de zorg een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld door functiedifferentiatie of inzet van technologische ontwikkelingen. In ons toezicht willen we deze initiatieven volgen om zicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de cliënten. Ook delen we goede voorbeelden en aandachtspunten voor zorgaanbieders.’

Technologie

Het derde thema is het toezicht op medische technologie. ‘Technologische vernieuwingen bieden nieuwe mogelijkheden en brengen ook nieuwe risico’s’, stelt de inspectie. ‘Zorg sluit hiermee beter aan bij de leefomgeving van patiënten en cliënten. Maar technologie werkt niet altijd zoals verwacht, de zorg is steeds meer afhankelijk van ict(-leveranciers) en voor nieuwe werkwijzen ontbreken vaak nog normen.’
De inspectie gaat gericht aandacht besteden aan nieuwe technologie in de eerstelijnszorg. ‘De digitale vernieuwing in de eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, apotheker, paramedici zoals de fysiotherapeut, acute zorgverleners zoals de ambulanceverpleegkundige e.d.) is een van de acties om de personeelstekorten te compenseren. Daarnaast kan de technologie de uitwisseling van informatie, en daarmee de toename van samenwerking, bevorderen. Deze nieuwe ontwikkelingen bieden zowel kansen als risico’ s. De snelheid van vernieuwing vraagt om een actieve rol van zorgverleners. Wij volgen deze ontwikkelingen zo goed mogelijk. Daar waar we risico’ s zien zullen we deze agenderen. We stimuleren zorgverleners om hun kennis op dit terrein te vergroten en actueel te houden.’

Internationaal toezicht

Tot slot gaat de inspectie zich beraden op het toezicht in een geglobaliseerde wereld. ‘Toezicht op medische technologie (medische hulpmiddelen, in vitro diagnostica en e-health (digitale zorg)) en farmaceutische producten (grondstoffen, geneesmiddelen, bloed en weefsel) is anders dan in andere zorgsectoren. Dit onderdeel van de zorg is bijvoorbeeld veel internationaler en vraagt om andere aandachtspunten in ons toezicht. Een van de manieren om personeelstekorten te compenseren is de inzet van zorgverleners uit het buitenland. Bijvoorbeeld in de eerstelijnszorg. De IGJ houdt toezicht door te checken of deze buitenlandse zorgverleners voldoen aan de normen van bevoegdheid en bekwaamheid. Specifieke internationale activiteiten zijn er bijvoorbeeld bij Farmaceutische Producten, Publieke gezondheid en Medische Technologie’, aldus de inspectie.

Bron: Zorgvisie

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug