De IGJ komt naar u toe

door | 8-12-22 | Blog, Governance, Toezicht

Het rommelde een beetje binnen het bedrijf, sommige klanten hadden klachten en tja, soms loopt de administratie een beetje achter. Ze moeten allemaal niet zo zeuren en alles wordt wel een keer hersteld. Toch?

En plotseling staan ze daar bij de voordeur: controleurs van de Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dan wordt het toch wel even spannend.

Herkenbaar? Zo’n bezoek; het kan elke organisatie wel eens overkomen. Meestal als het net even niet op rolletjes loopt. Reken maar, dat de IGJ wel aandachtsgebieden vindt, die aangepakt moeten worden. Maar probeer elk bezoek positief te benaderen. Het is ook een kans om de (interne) bedrijfsvoering en/of de uitvoering bij cliënten te verbeteren.

Overkomt u dit en weet u niet zeker, of u de capaciteit of kennis in huis hebt. Bel ons dan tijdig, zodat wij samen met u tot passende oplossingen komen en eventuele aandachtsgebieden en/of tekortkomingen herstellen.

Wat doet de IGJ?

Volgens de IGJ:

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect.

 

De IGJ houdt toezicht op o.a. jeugdzorginstellingen, verpleeghuiszorg, GGz, wijkverpleging en gehandicaptenzorg. Zie HIER alle zorgsectoren, waar de IGJ toezicht houdt.

De medewerkers van de IGJ zijn geen boemannen. Ze komen een onderzoek verrichten op basis van het afwegingskader vertrouwen en om te checken, of u alles goed op orde hebt. Hierbij gaat men er vanuit, dat iedere zorgaanbieder tijdens het onderzoek en bij de verantwoording:

  • integer handelt,
  • lerend vermogen toont,
  • waar nodig meewerkt en verantwoording aflegt,
  • zich toetsbaar opstelt,
  • open transparant is.

Daarnaast verricht de IGJ het onderzoek op basis van meerdere wetten en veldnormen. Veldnormen zijn afspraken over wat goede zorg is, beschreven en vastgelegd door veldpartijen uit de zorg.

Openbaar maken van rapportages ed.

Sinds 1 februari 2019 maakt de IGJ rapporten, kennisgevingen over verscherpt toezicht en informatie over handhavingsmaatregelen standaard actief openbaar. Bij handhavingsmaatregelen maakt de inspectie een samenvatting (zakelijke weergave) van het (bestuursrechtelijke) besluit openbaar.

Met ingang van 1 juli 2021 is de IGJ ook verplicht een zakelijke weergave te publiceren van elk IGJ-calamiteitenrapport, gebaseerd op calamiteitenonderzoek door de inspectie. De IGJ publiceert die op de website toezichtdocumenten.igj.nl over zorgaanbieders en bedrijven en op de website igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties voor aanbieders van jeugdhulp. Dit geldt voor calamiteitenmeldingen, die de IGJ vanaf 1 juli 2021 ontvangt en die leiden tot een onderzoek.

Onderzoek gehad, (concept)rapportage ontvangen. Wat nu?

De IGJ heeft haar onderzoek afgerond en een conceptrapportage opgesteld. Hierin staat vermeld welke punten van aandacht en/of tekortkomingen zijn aangetroffen. Waar nodig zal er zelfs de keuze gemaakt worden om voor (tijdelijke) handhaving te kiezen, om veilige zorg of jeugdhulp te kunnen waarborgen.

Hier begint uw kans, om de gewenste verbeteringen in te stellen en het vertrouwen te herwinnen.

In eerste instantie mag u reageren op het conceptrapport: Zorgaanbieders en bedrijven moeten dat binnen 4 weken en aanbieders van jeugdhulp binnen 10 dagen. Dit betreft uitsluitend het melden van onjuistheden. Zorg ervoor dat de reactie zakelijk is en niet te emotioneel. Heeft u twijfels? Bel ons tijdig, zodat wij als “ondersteunende partij” een passend antwoord kunnen formuleren. Daarnaast starten wij gelijk met het inventariseren van de bevindingen en maken al een concept om het e.e.a. te herstellen.

Indien van toepassing zal de IGJ uw reacties toepassen in het definitieve rapport. Minimaal 2 weken later zal het rapport worden gepubliceerd op de website van de IGJ.

Zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders mogen na ontvangst van het definitieve rapport, binnen 6 weken en in maximaal 200 woorden, een reactie geven die eveneens wordt gepubliceerd.

In geval van een opgelegde maatregel zal de publicatie binnen 5 werkdagen plaatsvinden.

Zodra u, desgewenst met onze ondersteuning, de eerste inventarisatie hebt afgerond omtrent de punten van aandacht en/of tekortkomingen, is het verstandig om gelijk te beginnen met het herstel. Combineer dit gelijk met aanpassingen in uw kwaliteitssysteem, om toekomstige tekortkomingen te voorkomen.

Indien er door de IGJ een deadline is aangegeven, zorg er dan voor, dat die niet wordt overschreden. Mocht het niet haalbaar zijn om binnen de deadline alle tekortkomingen te herstellen, communiceer dit dan tijdig aan hen. Bij voorkeur met een nieuwe tijdlijn, waarbinnen het wel haalbaar is. Transparantie is hierbij het magische woord.

Ondersteuning nodig?

Wij kunnen u snel en deskundig ondersteunen, om de tekortkomingen en overige aandachtspunten in de rapportage, te herstellen en te combineren met noodzakelijke wijzigingen in uw kwaliteitssysteem, uw statuten en mogelijke andere documenten en procedures.

Tekst van Hans B. Ottens (Dga)
Hans is o.a. senior manager strategie & beleid bij klanten van Zorg Assist Management

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij:
aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies.

Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl


 

 

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug