REMINDER: welke keuzes maakt toezichthouder IGJ in 2024?

door | 15-04-24 | Blog, Toezicht

Wanneer je op de pagina “actueel” van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt, dan zie je wekelijks nogal ingrijpende teksten voorbijkomen met betrekking tot zorgorganisaties, die bezocht zijn:

 • Last onder dwangsom
 • Verscherpt toezicht
 • Aanwijzing wegens tekortkomingen
 • Bevel tot stoppen met zorg enz.

Je zou haast denken dat geen zorgorganisatie meer goed kan functioneren. Dat is natuurlijk niet zo, want de meeste zorgorganisaties functioneren wel degelijk naar behoren. Vaak is het zo, dat zorginstellingen die wel een dergelijke melding krijgen al vaker bezocht en gewaarschuwd zijn.

Toch is het voor de bestuurder(s), directie, RvT/ RvC, leidinggevenden en interne toezichthouders zoals de OR en cliëntenraad van elke zorgorganisatie verstandig om zich te verdiepen in de speerpunten van de IGJ. Uiteindelijk heeft de IGJ als taak jullie te helpen verbeteren en misstanden aan de kaak te stellen. Doe er je voordeel mee en draag bij aan betere zorg.

Wat is de IGJ?

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is 1 van de toezichthoudende instanties in Nederland, die zich richt op zorgorganisaties en professionals. de IGJ heeft als taak er voor zorg te dragen dat kwaliteit en veiligheid goed is geregeld en stimuleert het (samen)werken aan het borgen en verzekeren van zorg. In voorkomende gevallen kan de IGJ optreden met sancties of toezichthoudende maatregelen.

Inzicht in haar werkwijze

de IGJ maakt jaarlijks een werkplan en 4-jaarlijks een meerjarenbeleidsplan. Hiermee maken ze inzichtelijk in welke richting hun toezicht zal worden ingezet.

Het werkplan 2024 is op 16-01-2024 gepubliceerd op haar website en geeft inzicht in de soorten aandachtsgebieden waar zij extra aandacht aan besteden. Dat kan men doen op basis van meldingen van incidenten, of een “ad random” bezoek binnen een specifieke doelgroep. In 2024 zal de IGJ zich met name richten op:

 • kleine aanbieders
 • kwetsbare doelgroepen en mensen met een complexe zorgvraag
 • nieuwe zorgaanbieders
 • integere bedrijfsvoering
 • zorg voor asielzoekers
 • gedwongen zorg
 • een veilige zorgrelatie en
 • suïcidepreventie

Met het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 verdiept de IGJ zich in:

 • de maatschappelijke opgave en passende zorg als antwoord daarop
 • de waarden menselijk, samen en duurzaam als leidraad voor handelen
 • haar profiel als toezichthouder en hoe zij zich ontwikkelen
Keuzes IGJ

Welke keuzes in toezicht in 2024?

In hoofdstuk 3 van het werkplan 2024 geeft de IGJ weer welke keuzes ze hebben gemaakt om gericht toezicht op te houden. Zoals eerder al geschreven zullen zij uiteraard bij meldingen van incidenten sowieso een bezoek kunnen brengen. Hieronder een korte samenvatting van hun aandachtsgebieden in 2024. Wil je er meer over weten? Download dan het werkplan 2024.

Hoofdstuk 3.1 Incidententoezicht
Meldingen en klachten over incidenten, misstanden en terugkerende tekortkomingen zijn voor de IGJ een belangrijke bron van informatie. Iedereen kan een melding doen, maar zorgaanbieders en fabrikanten moeten bepaalde incidenten (zoals calamiteiten en productdefecten) verplicht bij de IGJ melden. Het toezicht op incidenten stimuleert zorgaanbieders en fabrikanten om te leren en te verbeteren wanneer er iets fout is gegaan en helpt de IGJ om risico’s beter en sneller te signaleren.

Hoofdstuk 3.2 Risico gestuurd toezicht
Meldingen, signalen, maatschappelijke waarden en ontwikkelingen bepalen de onderwerpen en thema’s voor het risico gestuurde toezicht door de IGJ. Afwegingen tussen deze aspecten bepalen haar focus.  Bij de IGJ  kiezen ze die onderwerpen waar ze met toezicht kunnen bijdragen, of waar ze de grootste risico’s zien. De keuze van de interventie wordt mede bepaald door het effect dat ze willen bereiken. Hiervoor maakt de IGJ gebruik van hun hele palet.

Hoofdstuk 3.3 Thematisch toezicht
In 2024 richt de IGJ zich met haar toezicht in ieder geval op de volgende thema’s:

3.3.1 Kleine aanbieders
De IGJ weet uit ervaring dat de grootste risico’s voor de kwaliteit van zorg zich vooral bevinden bij de kleine zorgaanbieders. Vaak is er sprake van onbewuste onbekwaamheid.

3.3.2. Kwetsbare doelgroepen en mensen met een complexe zorgvraag
De IGJ heeft in 2024 expliciet aandacht voor doelgroepen die extra kwetsbaar zijn. Dit controleren ze bij kleine zorgaanbieders, gehandicaptenzorg op basis van een PGB, binnen de Ggz, de groeiende groep kwetsbare ouderen in de thuissituatie en omtrent kinderen en jongeren in de JeugdzorgPlus.

3.3.3. Nieuwe zorgaanbieders
de IGJ heeft ook in 2024 specifiek aandacht voor de kwaliteit en veiligheid bij nieuwe toetreders in de zorg en jeugdhulp. Sinds de invoering van de Wtza op 1 januari 2022 beschikt de IGJ via het CIBG over meer informatie van nieuwe zorgaanbieders en gebruiken dat voor risico gestuurd toezicht.

3.3.4. Integere bedrijfsvoering en zorgverwaarlozing
De IGJ blijft zich in 2024 inzetten om zorgverwaarlozing als gevolg van niet-integere bedrijfsvoering en fraude door zorgaanbieders terug te dringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de juridische structuren en juiste toepassing van de governance code en de juiste informatie- en documentenbeheer (NEN 7510). Ze maken hierbij o.a. gebruik van de inschrijvingen bij het KvK en het JMV dashboard. Oftewel het dashboard waar alle jaarrekeningen van de zorginstellingen overzichtelijk worden weergegeven en gecontroleerd.

3.3.5. Zorg voor asielzoekers
Haar toezicht richt zich met betrekking tot de zorg voor asielzoekers op de publieke gezondheid en infectiepreventie. Ook de toegang tot en veiligheid van zorg voor asielzoekers en de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen krijgen extra aandacht.

3.3.6. Gedwongen zorg
Bij de inrichting van toezicht op gedwongen zorg hebben drie thema’s met achterliggende risico’s prioriteit.

De IGJ kijkt vooral naar:

 • of de rechtspositie van de cliënt voldoende wordt gerespecteerd
 • of er sprake is van de inzet van voldoende deskundig personeel dat in staat is gedwongen zorg zorgvuldig toe te passen en dat daarbij oog heeft voor leren en verbeteren en
 • of zorgaanbieders sturen op het terugdringen van de toepassing van gedwongen zorg.

3.3.7. Een veilige zorgrelatie
Er zal in 2024 veel aandacht zijn voor het voorkomen van het risico op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners. De IGJ wil zich hierbij richten op het werken aan bewustzijn.

Let op:
Dit moet tevens een belangrijk onderwerp voor de interne en/of externe vertrouwenspersoon binnen uw organisatie zijn.
Lees ook dit artikel van ons.

Daarnaast is een effectievere inrichting van het incidententoezicht een punt van aandacht.

3.3.8. Suïcidepreventie
De IGJ is, net als vele andere maatschappelijke organisaties, onderdeel van het netwerk ‘Samen Minder Suïcide’ en ondertekenaar van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Ook in 2024 hebben de stakeholders afspraken over onder meer bestaande samenwerkingsafspraken, succesfactoren en knelpunten. Daarnaast blijft de IGJ het thema suïcidepreventie agenderen tijdens toezichtbezoeken, bestuurlijke overleggen en in andere verbanden.

Bron: igj.nl

Zorg Assist Management kan je ondersteunen

Er zijn dus veel opties om een keer bezoek te krijgen van de IGJ. Geen nood. Gekoppeld aan het toezicht door de IGJ wordt er altijd een inspectierapport gemaakt en toegezonden, waarin de (mogelijke) tekortkomingen en aandachtspunten worden beschreven. Meestal krijgt elke bezochte zorgorganisatie daarna ca. 3 maanden de tijd om het e.e.a. te herstellen.

Bezoek gehad en missen jullie de tijd en/of kennis om alles tijdig te regelen? Bel ons en wij maken een analyse van het inspectierapport en gaan samen met jullie een “plan van aanpak” maken en de tekortkomingen samen met jullie herstellen. Ga in ieder geval niet stilzitten, of de inhoud onderschatten. Niemand wenst uiteindelijk 1 of meerdere van de in de aanhef vermelde teksten van zijn of haar zorgorganisatie terug te lezen op de actualiteitenpagina van de IGJ.

Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ inspectierapporten, strategie & beleid, detacheren op management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zam.nu


Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug