Zilveren Kruis: over hun nieuwe meerjarige inkoopbeleid 2024 ->

door | 23-03-23 | Nieuws, Aanbestedingen, Zorg algemeen

Het moet anders: tijd voor echte keuzes

In 2023 eindigt ons huidige inkoopbeleid Wlz. We werken daarom hard aan ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid voor 2024 en verder. Dat doen we niet alleen, maar samen met u als (vertegenwoordiger van onze) klant, branche, ketenpartij en zorgaanbieder in de langdurige zorg. En ook daarbuiten met bijvoorbeeld gemeenten en zorgverzekeraars. Daarvoor organiseren we bijeenkomsten en informeren we u met deze nieuwsbrief.

We maken beleid in roerige tijden

In onze vorige nieuwsbrief stond al dat de langdurige zorg en de wereld eromheen voor grote ontwikkelingen staat. We beschreven dat als roerige tijden. Met de COVID 19-pandemie net achter ons, zien we nu actuele uitdagingen zoals het personeelstekort, de energiecrisis en de inflatie. We constateren dat de sectoren (GGZ, GZ & V&V) een aantal gedeelde knelpunten ervaren, maar dat er ook sectorspecifieke uitdagingen zijn. Wat ons betreft vraagt de enorme verwachte groei van het aantal ouderen echt om een ander beleid voor de ouderenzorg, dan in de gehandicaptenzorg of de GGZ. Daarom werkt Zilveren Kruis Zorgkantoor aan een nieuw inkoopbeleid per sector. In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in de laatste ontwikkelingen. In de GGZ staan we voor echte keuzes Het aantal mensen in de GGZ Wlz groeit nog maandelijks. Met het oog op deze groei vinden we het belangrijk om na te denken over een goede inzet van de wooncapaciteit bij zorgaanbieders. Ook zorgaanbieders hebben behoefte aan dat beeld. Voor de wooncapaciteit willen we de samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleren en sluiten we aan bij het IZA waar mogelijk. Een ander belangrijk thema voor de komende jaren is innovatie. We vinden het cruciaal dat aanbieders aan de slag gaan met de nodige innovaties om het groeiende tekort aan personeel op te kunnen vangen. We verwachten van iedereen dat daar de komende jaren grote stappen in worden gezet. Tot slot zien we dat veel zorgaanbieders bezig zijn met herstelgericht werken en dat bij zowel aanbieders als klanten enthousiasme is over de resultaten. We ondersteunen dit graag door kennisontwikkeling en door mogelijkheden te creëren voor zorgaanbieders om hun ervaringen hierover te kunnen delen. In de GZ kiezen we voor het landelijk akkoord, innovatie en de complexe zorg Zoals we al in onze vorige nieuwsbrief meldden: de keuzes staan wat ons betreft heel goed verwoord in het landelijk akkoord. Het is geweldig dat (de vertegenwoordigers van) onze klanten sindsdien ook echt betrokken zijn. De hoofdlijn van ons beleid is om het landelijk akkoord gewoon uit te voeren. Daar vullen we twee dingen op aan. Allereerst vinden we dat de tijd voor vrijblijvende innovatie achter ons ligt. De sector moet aan de slag met bewezen succesvolle initiatieven. Daarnaast zien we op complexe zorgvragen reële knelpunten voor de toegankelijkheid van zorg. We onderzoeken daarom welke (financiële) mogelijkheden wij als Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben om onze zorgplicht te blijven invullen voor de meest kwetsbare klanten. Voor de V&V zien we dat er andere antwoorden nodig zijn op de hulpvragen van de ouder wordende mens We richten ons op het stimuleren van zelfredzaamheid, zorg in de eigen woonomgeving, een toekomstbestendig zorglandschap en innovatie. Het aantal klanten dat ondersteuning en zorg vanuit de V&V nodig heeft, groeit de komende jaren fors. We ervaren nu al de schaarste op gebied van zorgpersoneel. Dit neemt de komende periode naar verwachting verder toe. Dit vraagt dat we op een andere manier gaan kijken naar zorg en kijken naar wat klanten zelf kunnen doen en wat met informele zorg gedaan kan worden. Om meer zorg in de eigen woonomgeving mogelijk te maken is het van belang dat in de regio essentiële voorzieningen geborgd worden. Van zorgaanbieders horen we dat het helpt als we als zorgkantoor hierin meer regie pakken en meer sturend zijn. Hiervoor zijn we van plan om in het inkoopbeleid vast te leggen wat we in elke regio mimimaal verwachten ten aanzien van essentiële voorzieningen. Hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden verschilt per regio. Zorgaanbieders vragen hierbij dan ook om vrijheid om hier invulling aan te geven, passend bij een regionale situatie. Net als voor de GZ en de GGZ geldt ook voor de V&V dat de tijd voor vrijblijvende innovaties achter ons ligt. We verwachten van zorgaanbieders dat ze op grotere schaal bewezen succesvolle initiatieven implementeren.

Het onderzoek naar onze tarieven is bijna klaar

Een goed tarief is enorm belangrijk voor de langdurige zorg. Het is een vergoeding voor de zorg voor de klant en biedt aanbieders de middelen voor een professionele zorgorganisatie. Voor de onderbouwing van de tarieven werken de zorgkantoren samen aan de verdere ontwikkeling van het huidige tariefmodel. De uitkomst van dit model vormt de basis voor de inkoopsystematiek die ieder zorgkantoor in het regionale inkoopbeleid uitwerkt. Aansluitend op het landelijke richttarief onderzoeken we welke systematiek passend is in onze regio’s om onze zorgplicht zo goed mogelijk in te vullen. We maken onderbouwde keuzes om extra geld beschikbaar te stellen. Daar staat tegenover dat we ook onderzoeken waar het met wat minder kan. Op die manier voeren wij onze opdracht uit om op een doelmatige manier de schaarse middelen te verdelen die bijdragen aan het behalen van onze inkoopdoelen.
Bron: Zilveren Kruis
Wij zijn Zorg Assist Management en ondersteunen zorg- & welzijnsorganisaties bij: aanbesteden, kwaliteit, IGJ rapporten, strategie & beleid, detacheren management niveau en bij het vinden & aanvragen van subsidies. Nieuwsgierig naar ons, of hulp nodig? Bel of mail ons en wij maken graag een vrijblijvende afspraak, om wederzijds te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 0592 201268 / info@zorgassistmanagement.nl

Wij bellen u graag terug

Wij bellen u graag terug